Začatie prerokovania návrhu„Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

Obec Prečín, ako orgán územného plánovania a ako obstarávateľ zemnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že dňom 6.7.2018 začína jeho prerokovanie. S Návrhom Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín sa môžete oboznámiť na webstránke https://www.precin.eu/uzemny-plan.

Obec Prečín Vás žiada o vydanie stanoviska k návrhu v lehote do 30
dní od doručenia tohto oznámenia. Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.

Pozvánka na schôdzu

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Prečíne Vás pozýva na Výročnú schôdzu DHZ, ktorá sa bude konať dňa  17. 2. 2018 o 18:00 hod. v požiarnej zbrojnici.

Program:                                                                                                             

 1. Otvorenie                                        
 2. Správa o činnosti za rok 2017 a ďalších úlohách
 3. Príhovor delegáta, správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ Prečín
 4. Diskusia
 5. Plán hlavných úloh na rok 2018                                      
 6. Návrh na uznesenie                                                                                  
 7. Záver, občerstvenie

 

Tešíme sa na Vás, DHZ Prečín

Fašiangy v Prečíne 10. 2. 2018

 

Program:  

 • od 07:30 –  chojenie po kláce (sobota)
 • od 21:00  –  tanečná zábava
 • do tanca bude hrať tanečná skupina  EXTRA
 • pochod a vyhodnotenie masiek – pre masky sú
 • pripravené krásne ceny, každá maska bude odmenená
 • pochovanie basy a pokračovanie zábavy do skorého rána

Tešíme sa na Vás, DHZ Prečín