13. Hasičský zájazd

Dňa 18.8.2018 organizoval DHZ Prečín XIII. hasičský zájazd do Nitry na 45. medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2018. Bohatý program a krásne slnečné počasie spôsobili, že nám celý deň prešiel veľmi rýchlo. Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2019.

Marcel Dubec

Nemôžeme zobraziť túto galériu

Začatie prerokovania návrhu„Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

Obec Prečín, ako orgán územného plánovania a ako obstarávateľ zemnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že dňom 6.7.2018 začína jeho prerokovanie. S Návrhom Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín sa môžete oboznámiť na webstránke https://www.precin.eu/uzemny-plan.

Obec Prečín Vás žiada o vydanie stanoviska k návrhu v lehote do 30
dní od doručenia tohto oznámenia. Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.