ZBER ELEKTROODPADU

Obecný úrad v Prečíne oznamuje, že od 15.11.2018 do 19.11.2018  sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektronický odpad môžete zvážať do dvora pri  kultúrnom dome v Prečíne.

Medzi elektronický odpad patrí:

Chladničky, mrazničky,  práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače,  televízory, videá, rádia, vŕtačky, kalkulačky, počítače, tlačiarne, a iné.

Staré elektrospotrebiče musia byť kompletné, nesmú byť rozobraté.

 

 

Odpis stavu vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica oznamuje občanom, že od 13.11.2018  do 16.11.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. budú pracovníci vodární odpisovať stavy vodomerov.

Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Výzva na dodržiavanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecný úrad  v Prečíne obdržal Oznámenie o porušení VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom, v ktorom sa jednalo o vytváranie nepovolených skládok na brehu vodného toku Domanižanka.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prečín sú pôvodcovia odpadu povinní  odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť  na vlastnom pozemku  odviezť na dočasné miesto uloženia odpadu – priestranstvo pri kultúrnom dome.

Obecný úrad v Prečíne vyzýva tých občanov, ktorí majú pozemky pri vodných tokoch, aby tam nevytvárali rôzne nepovolené skládky a udržiavali poriadok.

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  24.10.2018  t.j. v streda od 16.00 hod do 16.20 hod. sa na parkovisku pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym  programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2018 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:   Príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

                    FSk Limboráčik, žiaci ZŠ

                    Heligonkárska skupina Moštenskí Pajtáši