Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 26.10. 2017 v čase 8.00 – 16.00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

Strážovské vrcholenie

Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy pozýva svojích členov, ich rodinných príslušníkov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ako aj turistov, účastníkov Horomil Festu a ostatných záujemcov na 4. ročník podujatia Strážovské vrcholenie.

Stretneme sa v nedeľu 1. 10.2017 v Pružinskej Dúpnej jaskyni a na Kortmanke – pri Priepasti medzi Kačkami.

Strážovské vrcholenie

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  27.09. 2017  t.j. v stredu sa uskutoční výkup papiera a to:

  • od 16,20 hod. do 16,30 hod.  pri kultúrnom dome Zem. Závada  
  • od 16,50 hod. do 17,20 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne 

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Delegovanie do okrskových volebných komisii – voľby do orgánov samosprávnych krajov – 2017

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi  obce Prečín v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5.10.2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko  a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradíka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koaliciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehote sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne na OÚ Prečín alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304.

Elektronickom formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť ma e-mailovú adresu: obecprecin@precin.eu.

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na OÚ prípadne do e-mailovej schránky.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.

vzor_delegacnej_listiny