Úprava Domanižanky

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany spoločne so starostom obce Prečín zvoláva verejné prerokovanie projektu stavby: „Prečín – úprava Domanižanky“, z  dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Spoločné prerokovanie projektu stavby bude dňa 25.10.2017 o 16,00 hod. v sále kultúrneho dom v obci Prečín.