Dobrovoľný hasičský zbor

Už je to viac ako 80 rokov čo Dobrovoľný hasičský zbor v Prečíne je neodmysliteľnou súčasťou života v obci a počas jeho existencie mali možnosť jej členovia preukázať svoju pripravenosť pomôcť, keď to spoluobčania najviac potrebovali.

Medzi zakladajúcich členov patrili:

p. Štefan Kopáč
p. Jozef Lagíň
p. Ferdinand Pajger
p. Ján Blaško
p. Michal Špánik
p. Alexander Orávik
p. Ján Zúbek
p. Matúš Chúpek
p. Vincet Gažo

Hasičská zbrojnica DHZ bola umiestnená na mieste dnešného obecného úradu. Neskôr bola premiestnená do priestorov kde sa dnes nachádza obecná knižnica. V roku 1990 sa podarilo dokončiť za aktívnej činnosti našich členov budovu dnešnej požiarnej zbrojnice.

Počas 80 rokov činnosti DHZ v Prečíne sa menila a modernizovala požiarna technika, ktorá sa používa pri zásahoch. Od ručnej striekačky, cez Tatru 805, ktorá bola zakúpená v roku 1958 až po AVIU 30, ktorú používame dodnes. K požiarnej technike ďalej patria striekačky PS 12 dva kusy a PS 18.

Predsedovia DHZ a velitelia zboru v Prečíne za posledné obdobie:

predseda: Jozef Brzý veliteľ: Pavol Chúpek
predseda: Anton Lagíň veliteľ: Anton Poliček
predseda: Michal Orávik veliteľ: Ján Zúbek
predseda: Štefan Dubec veliteľ: Ján Zúbek
predseda: Marcel Dubec veliteľ: Ján Zúbek

Činnosť DHZ v Prečíne by sme mohli rozdeliť do nasledovných oblastí:

1. Preventívno-výchovná práca

  • počet členov DHZ v Prečíne je 55
  • výbor DHZ má 10 členov a pravidelne sa stretáva na výborových schôdzach, na ktoré sú pozývaný ďalší členovia a starosta obce. Na schôdzach sa riešia otázky týkajúce sa hlavne prevencie a technického stavu zariadení potrebných k zásahu proti požiaru, alebo prírodným pohromám. Za posledné obdobie bolo prijatých veľa úloh a z nich 12 opatrení bolo na zlepšenie súčasného stavu. Z nich spomeniem napr. prerobenie hasičskej striekačky, generálna oprava hasičského auta a doplnenie výstroje o nové hadice, kontrola hydrantov a pod.
  • v máji sa uskutočňujú hasičskej slávnosti dni sv. Floriána v Považskej Teplej, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme
  • pravidelne OV DHZ v Považskej Bystrici v našej zbrojnici organizuje inštrukčné – metodické zameranie – IMZ
  • naše hasičské družstvo sa zúčastňuje na obvodových previerkach pripravenosti DHZ

2. Kultúrno-spoločenská činnosť

  • je rôznorodá a to od poriadania tanečných zábav, fašiangov, váľania májov, tradičného hodového guláša a hlavne organizáciou hasičských zájazdov pre aktívnych a zaslúžilých členov s rodinnými príslušníkmi, počas ktorých sme navštívili Agrokomplex v Nitre, zámky Betliar, Krásna Hôrka, Oravský podzámok, ZOO a zámok v Lešnej, až po posedenie na chate pri hasičskom guláši v auguste 2004

3. Spolupráca s obecným úradom a obecným zastupiteľstvom

  • je na veľmi dobrej úrovni a sme radi, že nemáme také problémy ako v okolitých obciach kde DHZ zanikli
  • obecný úrad nám zabezpečil a uhradil poplatky za školenia z preventívy a školenie základnej odbornej prípravy veliteľov obecných hasičských zborov
  • za finančnej pomoci OÚ sme nastriekali hasičské auto, vymaľovali hasičskú zbrojnicu a natreli dvere a okná

Keďže záujem mladých ľudí stať sa členom DHZ v našej obci je dostatočne veľký a čom svedčí prijatie 8 nových členov do zboru, nemám obavy o ďalšie fungovanie DHZ v našej obci.

Marcel Dubec

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide