Prečín – minulosť i súčasnosť

Naša obec Prečín, ktorá je položená na sútoku riek Domanižanka a Bodianka, vytvára svojimi mohutnými zarastenými kopcami Dubník, Roháč, Hradisko a Trhovisko pevnú bránu do dolín, ktoré sa rozpre­stierajú medzi Považskou Bystri­cou a Rajcom. Práve poloha obce udáva jej tempo života a rozvoja. Sútok spomínaných riek tvorí prí­rodný lievik na začiatku doliny, čo má svoje výhody i nevýhody. Vý­hodou môže byť to, že cez obec prechádzajú všetky autobusové linky SAD od Rajca po Považ­skú Bystricu, ale tie sú spravidla preplnené. Preplnené nie sú len autobusy, ale i cesta II. triedy, čo pociťuje väčšina obyvateľov, lebo hlavná zástavba rodinných domov sa nachádza tzv. pod ces­tou spomínanej štátnej komuniká­cie, ktorej hrboľatosť škodí potrubiu viac než 30-ročného miestneho vodovodu. Mnohokrát sa stalo a iste i stane, že potrubie nápor otrasov ťažkých vozov, voziacich betónové prefabrikáty na výstavbu diaľnice nevydrží a dochádza často k poruchám. Plytké dno sútoku riek a po­tokov zapríčiňuje ich časté vybreženie a priesaky i vysokú hladinu spodnej vody v teréne. Túto skutočnosť dobre poznajú vlastníci no­vých i existujúcich domov v strede obce, hlavne v lokalite Chmelnica, ktorí neraz pocítili, keď ich záhrady, dvory, žumpy a pivnice navštívi voda z inak nenápadného Líščieho potoka.

Východiskom z tejto „vodnej situácie je výstavba delenej kanalizá­cie, ktorá jedným potrubím odvedie splaškové a druhým, drenážnym, priesakové vody. Odkanalizovanie obce Prečín je súčasťou veľkého projektu očisty Váhu a odkanalizovania Považskej Bystrice a tiež okolitých obci. Hlavným garantom tejto stavby v našom regióne je mesto Považská Bystrica a SeVak. Po preinvestovaní prostriedkov vodárenskej spoločnosti budú čerpané finančné prostriedky z Európ­skeho fondu ISPA. V súčasnosti už prebiehajú práce na rekonštrukcii čističky odpadových vôd, ktorá by mala v budúcnosti čistiť i odpadové vody z Prečína. Najdôležitejšie v prípade rýchlej výstavby je v správnom čase kana­lizáciu vybudovať, nakoľko pripravovaná legislatíva v oblasti životné­ho prostredia bude na obce, kde kanalizácia chýba, veľmi prísna. Je na nás, občanoch Prečína, ako pochopíme dôležitosť pripravovanej stavby a ako pomôžeme pri výbere trasy potrubia hlavného kanali­začného zberača, aby sa minimalizovali náklady na prípojky a v čo najmenšej miere zasahovalo do súkromného majetku. Zároveň však treba ochrániť spoločný obecný majetok – miestne komunikácie. Pri dôležitosti tejto náročnej stavby nie je možné nezaoberať sa i bežnou prevádzkou chodu a údržby existujúceho majetku obce. Napr. zdravotne stredisko, na rekonštrukciu ktorého sa nám podarilo zo­hnať prostriedky od sponzora až z Bratislavy, dom smútku, požiarna zbrojnica, športový areál, kultúrne domy, cintoríny, verejné osvet­lenie a v súčasnosti už aj materská a základná škola i školská jedá­leň. Taktiež sa už viac ako rok staráme o miestnu káblovú televíziu. Obec sa zaoberá i výstavbou domu smútku v Zemianskej Závade, ktorá je súčasťou Prečína a pre ktorú obec dala spracovať generel plynofikácie aj projekt s rozpočtom káblovej televízie. Myslím si, že veľkým prínosom je, že pre občanov, najmä mladých, je spracovaná územno – plánovacia dokumentácia (ÚPD), ktorá je podľa potreby občanov, záujemcov o výstavbu aktualizovaná a dopĺňaná o ďalšie lokality. Tvorí základný podklad pre umiestňovanie individuálnej výstavby, ale i rozširovania inžinierskych sietí. V zmysle ÚPD sme nedávno rozšírili vodovod, plynovod a elektrickú sieť v lokalite Pod nivou a Za cintorínom. Tu v súčasnosti i za prispenia domácich podnika­teľov prebieha výstavba miestnej komunikácie, kde sú čerpané aj prostriedky z Fondu rozvoja bývania. Máme pripravený a schvále­ný ďalší projekt rozšírenia elektrickej siete pre lokalitu Lúky, kde sú prisľúbené finančné prostriedky zo SSE Žilina. Sú taktiež spracova­né ďalšie zámery v IBV samostatne stojacich rodinných domov aj bytov v radovej zástavbe v lokalitách Zapoliakovce, Nad ihriskom, Záhumnie, Lúky, Niva, Pod kostolom aj Tarabová. Získať kladné vy­jadrenia pre možnú výstavbu sa podobá riadnej detektívke, lebo ten náš prírodný lievik na začiatku doliny má za následok, že do malého priestoru sú nahustené siete rôznych vedení – vysoký a stredný tlak plynu, vysoké napätie a nízkonapäťová sieť, medzinárodný a miestny telefón, dve trasy skupinových vodovodov a každá táto sieť vyžaduje svoje nutné ochranné pásmo.

To sa však nemusí dodržiavať pri udržiavaní tradícií a zvykov našich predkov. Prečín je známy nielen fašiangami, Štefanskymi brotkami, duchovaním a Annovskými hodami, ale i poľovníctvom, futbalom a značenými cyklistickými chodníkmi. Svoj um a šikov­nosť pracovitých rúk vedia naši obyvatelia prezentovať na výstavách ručných prác a rôznych kultúrnych podujatiach, kde vystupujú so svojim programom deti zo škôl aj novozaložený miešaný spevácky súbor Byť akí ivnym vo všetkých spomínaných oblastiach si vyžaduje dobru náladu jednotnosť, vytrvalosť a húževnatosť. Ľudia v Prečíne taki sú, nie nadarmo majú vo svojom historickom erbe medveďa, kto­rý s oblápanim buka snaží do seba nasať jeho vlastnosti – pevnosť, tvrdosť a húževnatosť, ktoré sú potrebné pre dôstojné žitie v tomto našom hornatom, zato však prekrásnom kúsku Slovenska.

Súčasťou je i Zemianska Závada

Smerom na Domanižu leží sú­časť Prečína – Zemianska Závada. Od hlavnej cesty je to veru poriad­ny kus, a tak napríklad poštu vozieva usmievavá pani poštárka na babette. Nad nízkymi domkami sa vypínajú majestátne skaly, najzná­mejšou je určite Corgoň. O chvíľu príde zima a skalu s dvojkrížom zahalí sčasti sneh. „Potreboval by aspoň trenky“, hovorí s úsmevom Jozef Gažo.

Anton Lagíň, starosta obce

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide