Zverejnenie oprávnených nákladov za opatrovateľskú službu

Na základe novely Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle §72 ods. 20 písm. a) predmetného zákona poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný zverejniť oprávnené náklady opatrovateľskej služby za predchádzajúci rozpočtový rok.

Uvedené oprávnené náklady sa nachádzajú v prílohe.

EON 2017 Prečín tab.

1EON 2017 Prečín štruktúra

Pozvánka na schôdzu

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Prečíne Vás pozýva na Výročnú schôdzu DHZ, ktorá sa bude konať dňa  17. 2. 2018 o 18:00 hod. v požiarnej zbrojnici.

Program:                                                                                                             

  1. Otvorenie                                        
  2. Správa o činnosti za rok 2017 a ďalších úlohách
  3. Príhovor delegáta, správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ Prečín
  4. Diskusia
  5. Plán hlavných úloh na rok 2018                                      
  6. Návrh na uznesenie                                                                                  
  7. Záver, občerstvenie

 

Tešíme sa na Vás, DHZ Prečín