Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 26.07. 2018 v čase 8.30 – 12.00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zoznam odberných miest, ktorým bude prerušená dodávka elektriny sa nachádza v prílohe.

Zoznam odberných miest

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  24.07.2018  t.j. v útorok od 16.20 hod do 16.50 hod. sa na parkovisku pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 2018

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a určujem 

  1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018, 
  4.  lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
  5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v. r.

Príloha: informácie pre voliča

 

Začatie prerokovania návrhu„Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

Obec Prečín, ako orgán územného plánovania a ako obstarávateľ zemnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín

V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že dňom 6.7.2018 začína jeho prerokovanie. S Návrhom Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Prečín sa môžete oboznámiť na webstránke https://www.precin.eu/uzemny-plan.

Obec Prečín Vás žiada o vydanie stanoviska k návrhu v lehote do 30
dní od doručenia tohto oznámenia. Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.