Materská škola

Materská škola Prečín v súlade so Školským vzdelávacím programom ,,Hravé medvieďatá“, profiluje ako škola zameraná na:

 • environmentálnu výchovu rozšírenú o lesnú pedagogiku,
 • využívanie IKT v edukačnom procese – premena tradičnej školy na modernú,
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • slovenské ľudové zvyky a tradície,
 • spoluprácu s rodinou.

Ponúka:

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina
 • Školu pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina- N.M. Pylajeva
 • Špeciálno-pedagogické  poradenstvo
 • Výtvarný krúžok

Zápis detí do Materskej školy Prečín na školský rok 2018/2019

V súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. riaditeľka Materskej školy, Prečín 275, oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Prečíne na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2018.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Tlačivo žiadosti si rodič/zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo si ho stiahnuť tu:

Rodič/zákonný zástupca vypísanú žiadosť aj s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kde nás nájdete?

Adresa: Prečín 275
Zriaďovateľ: Obec Prečín
Telefón: 042/43 97 034
E-mail: ms@precin.eu

Prevádzka: 6,30 hod. – 16,00 hod.

Počet tried: 3
Pobyt v MŠ: celodenný, poldenný

Pedagogickí zamestnanci:

 • Daniela Beniaková – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Anna Šaradínová – učiteľka
 • Mgr Tatiana Lieskovská – učiteľka
 • Martina Dubcová – učiteľka
 • Mgr. Beáta Dúbravcová – učiteľka
 • Marta Hruškovičová – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Jarmila Briestenská – vedúca ŠJ
 • Jolana Šípová – hlavná kuchárka
 • Ľudmila Dubcová – kuchárka
 • Anna Vančová – školníčka
 • Anna Nováková – upratovačka

Prípadne pripomienky a otázky odosielajte na našu e-mail stránku.

Materská škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí Obce Prečín.