Materská škola

Materská škola Prečín v súlade so Školským vzdelávacím programom ,,Hravé medvieďatá“, profiluje ako škola zameraná na:

 • environmentálnu výchovu rozšírenú o lesnú pedagogiku,
 • využívanie IKT v edukačnom procese – premena tradičnej školy na modernú,
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • slovenské ľudové zvyky a tradície,
 • spoluprácu s rodinou.

Ponúka:

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina,
 • Školu pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina- N.M. Pylajeva,
 • Špeciálno-pedagogické  poradenstvo,
 • Predplavecký výcvik,
 • Výtvarný krúžok.

Adresa: Prečín 275, 018 15 Prečín
Zriaďovateľ: Obec Prečín
Telefón: 042/43 97 034
E-mail:  ms@precin.eu 
Prevádzka: 6,30 hod – 16,00 hod
Typ školy: MŠ s celodennou starostlivosťou
Počet tried: 3
Počet detí: 58

Pedagogickí zamestnanci:

 • Daniela Beniaková – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Anna Šaradínová – učiteľka
 • Mgr. Tatiana Lieskovská – učiteľka
 • Mgr. Radka Lednická – učiteľka
 • Bc. Kristína Tomašíková – učiteľka
 • Marta Hruškovičová – učiteľka
 • Mgr. Beáta Dúbravcová – učiteľka /na materskej dovolenke/
 • Martina Briestenská – učiteľka /na materskej dovolenke/

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Jarmila Briestenská – vedúca ŠJ
 • Jolana Šípová – hlavná kuchárka
 • Ľudmila Dubcová – kuchárka
 • Anna Vančová – školníčka
 • Anna Nováková – upratovačka

Dokumenty