Materská škola

Materská škola Prečín v súlade so Školským vzdelávacím programom ,,Hravé medvieďatá“, profiluje ako škola zameraná na:

 • environmentálnu výchovu rozšírenú o lesnú pedagogiku,
 • využívanie IKT v edukačnom procese – premena tradičnej školy na modernú,
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • ľudové tradície a zvyky slovenského ľudového umenia,
 • spoluprácu s rodinou.

Ponúka:

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina
 • Školu pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina- N.M. Pylajeva
 • Špeciálno-pedagogické  poradenstvo
 • Výtvarný krúžok

Zápis detí do materskej školy

Vážení rodičia oznamujeme Vám, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie k školskému roku 2016/2017 sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2016. Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve materskej školy, alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky materskej školy. Žiadosť je potrebné vypísať, podpísať a potvrdiť detským lekárom. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Daniela Beniaková, riaditeľka MŠ

Tu stiahnuť žiadosť:

Kde nás nájdete?

Adresa: Prečín 275

Zriaďovateľ: Obec Prečín

Telefón: 042/43 97 034

E-mail: ms@precin.eu 
Prevádzka: 6,30 hod. – 16,00 hod.

Počet tried: 3
Pobyt v MŠ: celodenný, poldenný

Pedagogickí zamestnanci:

 • Daniela Beniaková – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Anna Šaradínová – učiteľka
 • Mgr Tatiana Lieskovská – učiteľka
 • Martina Dubcová – učiteľka
 • Mgr. Lenka Blažeková – učiteľka
 • Patrícia Babincová – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Jarmila Briestenská – vedúca ŠJ
 • Jolana Šípová – hlavná kuchárka
 • Ľudmila Dubcová – kuchárka
 • Anna Vančová – školníčka
 • Anna Nováková – upratovačka

Prípadne pripomienky a otázky odosielajte na našu e-mail stránku.

Materská škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí Obce Prečín.