Farnosť

Rímsko-katolícka farnosť Prečín s filiálkami Počarová, Zemianska Závada a Bodina patrí do dekanátu Považská Bystrica pod správou farského administrátora Petra Franeka. Založenie farnosti sa datuje s postavením farského kostola v r. 1637. Pôvodne luteránska farnosť sa neskôr, po obrátení zemepánov stala katolíckou.