Urbárska obec pozemkové spoločenstvo

  1. Domov
  2. /
  3. Urbárska obec pozemkové spoločenstvo

Úradný názov spoločnosti Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Prečín 
Právna forma 271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
Založenie spoločnosti 19.01.2014
IČO 422 845 71
Sídlo spoločnosti Prečín 304
Okres Považská Bystrica
Kraj Trenčiansky
Poštová adresa

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Prečín,
018 15 Prečín č. 304

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: URBÁRSKA OBEC, pozemkové spoločenstvo, PREČÍN, ktoré sa uskutoční: 28.12.2023 /Štvrtok/ o 17:00 hodine v Kultúrnom dome obce Prečín.

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 16,00 do 17,00 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, skrutátorov, overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti urbárskej obce za rok 2022
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022
6. Správa OLH o hospodárení za rok 2022 a plán činnosti na nasledujúce obdobie
7. Rôzne – diskusia
8. Záver