Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matriku ako štátny výkon správy vedie obec. Do nášho matričného obvodu okrem obce Prečín a miestnej časti Zemianskej Závady patria obce Bodiná, Počarová .

Ak sa matričná udalosť stane v matričnom obvode obce Prečín (narodenie, úmrtie, uzavretie sobáša) musia občania vybavovať na matričnom úrade v Prečíne. (ak niekto zomrie v nemocnici v Pov. Bystrici vybavuje sa na matričnom úrade v Považskej Bystrici a pod.)

UZAVRETIE MANŽELSTVA – manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. V obidvoch prípadoch však snúbenci musia prísť spísať zápisnicu o uzavretí manželstva na matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu kde je potrebné priniesť tieto doklady:

– A slododní :
– vlastné rodné listy snúbencov
– platné občianske preukazy ( občiansky preukaz nahrádza doklad o štátnom občianstve a trvalom pobyte)

– B ovdovelí : 
– všetky doklady ako v bode A
– úmrtný list manžela/manželky alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti , alebo vyhlásenie manžela/manželku za mŕtveho

– C rozvedení : 
– všetky doklady ako v bode A
– právoiplatné súdne rozhodnutie ktorým bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené

Maloleté osoby ( od 16-18 rokov) predkladajú k dokladom uvedeným v bode A ešte právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

– D CUDZINCI PREDLOŽIA : 
– všetky doklady uvedené pod bodom A( prípadne B,C)
– osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
– ak majú doklady pod bodom A,B,C, D písané v cudzom jazyku je potredné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
– všetky uvedené doklady sú povinný snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej do 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z)

Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo mimo trvalého pobytu musia si na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu vybaviť povolenie k uzavretiu manželstva ( delegačnú listinu) spolu so žiadosťou o uzavretie manželstva.

Poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkov sú :

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,5€
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,5 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,5 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo uradne určenej miestnosti 66€
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,5 €
 • Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199 €

CIVILNÝ SOBÁŠ: 
Sobášne dni na Matričnom úrade Prečín:

ŠTVRTOK : 9,00 hod – 16, 00 hod
SOBOTA : 14,00 hod – 17,00 hod

Sobášiacim je starosta obce p. Anton Lagíň alebo poverený poslanec Jaroslav Kopáč.
Sobášna miestnosť (miesto určené na sobáš) sa nachádza v kultúrnom dome obce Prečín.
Bližšie informácie: č.t.: 042/ 439 70 58 Lagiňová Dana – matrikárka

CIRKEVNÝ SOBÁŠ: 
So spísanou žiadosťou na matričnom úrade vybavovať na Rímsko-katolíckom farskom úrade v Prečíne u správcu farnosti ktorým je vdp. Štefan Junas, č.t.: 042/ 4397050

ÚMRTIE: 
Ak občan zomrel na území matričného odvodu ( Prečín, Zem.Závada, Bodiná Počarová) vybavuje sa na matričnom úrade v Prečíne. Pozostalí predložia :

 • list o prehliadke mŕtveho ktorý vystavuje prehliadajúci lekár, list o prehliadke mŕtveho musí byť potvrdený aj obvodným lekárom zosnulého
 • občiansky preukaz
 • vojenskú knižku
 • u cudzincov cestovný pas

(zdravotná kartička poistenca a ostatné kartičky sa odovzdávajú orgánom ktoré ich vydali)
Matričný úrad vydá Úmrtný list.

VÝPISY z matričných kníh: 
Matričný úrade v Prečíne vydáva i výpisy z matričných kníh . Sú tu matričné knihy od roku 1906. Matričné knihy od 1895-1906 sú v Štátnom archíve v v Považskej Bystrici  a staršie v archíve v Bytči.
Poplatok za vydanie výpisu z matričných kníh ( rodný list,sobášny list, úmrtný list )  je poplatok 5€

Úradné hodiny : 

Pondelok                 8,00 hod – 13,00 hod

Streda                      14,30 hod – 17,00 hod 

Je lepšie si vopred zavolať č.t. : 042 / 439 70 58 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide