Systém hospodárenia s odpadom

  1. Domov
  2. /
  3. Hospodárenie s odpadom
  4. /
  5. Systém hospodárenia s odpadom

OZ v Prečíne vzhľadom na enormný nárast cien za likvidáciu komunálneho odpadu vytvorilo nový systém nakladania s odpadom v našej obci, ktorý považujeme za ekologickejší a spravodlivejší. Cieľom novozavedených opatrení je motivovať poplatníkov k nižšej produkcii komunálneho odpadu a dôslednejšiemu triedeniu odpadu na recyklovateľné zložky.

Na zavedenie nového systému je potrebný určitý čas, tzv. prechodné obdobie, ktoré bude trvať od 1.1.2021 do 28.2.2021. Počas tohto obdobia budú vyvezené všetky KUKA nádoby (bez označenia plombou) tak, ako tomu bolo doteraz, a každá domácnosť pri zakupovaní plomb zaplatí za 4 vývozy komunálneho odpadu podľa objemu nádoby. Uloženie odpadu na zbernom mieste je do 01.03.2021 zdarma.

Ako má postupovať poplatník

Krok 1

Povinnosti poplatníka môže za ostatných členov žijúcich v spoločnej domácnosti prevziať na seba jeden z nich. = Oznámenie poplatkovej činnosti vykoná a poplatok za KUKA nádobu uhradí len jeden člen za celú domácnosť.*

Dôležité je zakúpiť si príslušné plomby na KUKA nádobu podľa jej objemu!

Je možné zakúpiť aj viacero plomb, prípadne si ich v priebehu roka dokúpiť …  ak poplatníkovi zostanú nepoužité plomby (nad rámec minimálneho množstva) môže ich vrátiť na OÚ v termíne od 15.11. do 15.12. a bude mu vrátená pomerná časť poplatku. ***

V prípade nedodržania týchto povinností do konca marca 2021 obec poplatníkovi automaticky vyrubí  za nakladanie s odpadom sadzbu 31 € na kalendárny rok na jednu osobu v domácnosti a poskytne mu 10 ks plomb.**

Príklad:

* V spoločnej domácnosti žije štvorčlenná rodina a disponuje jednou 110l KUKA nádobou na komunálny odpad. Jeden člen domácnosti príde na OÚ v Prečíne oznámiť vznik poplatkovej činnosti za odpad a zakúpi si 10ks plomb v hodnote spolu 31€. Splnil si tým všetky povinnosti a ostatní členovia domácnosti nemusia nič viac platiť.

Ak by takáto rodina mala dve 110l KUKA nádoby na komunálny odpad, musia si zakúpiť 2x 10ks plomb v hodnote spolu 62€.

** V prípade, že by sa neprihlásil žiadny z členov domácnosti, každému by bola vyrubená sadzba v hodnote 31€, čo je v prípade štvorčlennej rodiny dokopy 124€.

*** Ak si domácnosť zakúpi minimálne množstvo plomb, tj.10ks a na konci kalendárneho roka jej zostávajú ešte napr. 2 ks plomb, nie je možné ich vrátiť. Ak však domácnosť zakúpi napr. 17 ks plomb a nevyužije všetky, na konci kalendárneho roka jej zostanú 3ks, môže ich vrátiť na OÚ. Nesmie však vrátiť viac ako 7 ks plomb, aby splnila minimálne množstvo plomb (10ks).

Krok 2

  • ak je potrebný vývoz, poplatník musí svoju KUKA nádobu opatriť plombou ak nádoba nebude označená plombou, nebude vyvezená
  • plombou je potrebné označiť aj každé vrece s komunálnym odpadom (max objem 110 l) uložené pri zbernej nádobe, v opačnom prípade nebude zabezpečený jeho zber a vývoz

Príklad:

Štvorčlenná rodina neseparuje a tak svoju KUKA 110l KUKA nádobu zaplní za dva týždne. Pred vývozom musí na KUKA nádobu zavesiť príslušnú plombu zakúpenú na OÚ, aby bol odpad vyvezený. Pokiaľ domácnosť vie, že využije vývoz odpadu každé dva týždne môže si hneď zakúpiť 26 plomb na celý rok.

Ak však začne rodina odpad separovať a za dva týždne nenaplní KUKA nádobu, resp. naplní ju len do polovice, plombu nezavesí na nádobu a tá nebude vyvezená. Za ďalšie dva týždne nádobu doplní, zavesí na ňu plombu a odpad bude vyvezený.

V prípade, že poplatník vytvorí jednorazovo komunálny odpad, objemný odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nevie umiestniť do zbernej nádoby, môže tento odpad za poplatok odovzdať na zbernom mieste. V tomto prípade postupuje nasledovne:

Krok 3

  • zakúpenie KARTY POPLATNÍKA v pokladni obecného úradu v nominálnej hodnote 5€ alebo 10€
  • poplatník sa preukáže na zbernom mieste správcovi zberného miesta
  • správca pri prevzatí odpadu od poplatníka vyznačí na karte poplatníka odovzdané množstvo odpadu a druh odpadu a vyznačí sumu poplatku za odovzdaný odpad

Za vyseparované zložky odpadu sa NEPLATÍ !
Uloženie vytriedených plastov, skla, papiera, elektroodpadu, atď. na zbernom mieste je ZDARMA! ***

Aby bola uľahčená a podporená separácia u poplatníkov plánujeme zaviesť aj ďalšie opatrenia ako napríklad zvoz plastov od bránok domov.

Príklad:

Domácnosť využíva KUKA nádoby, no pri prerábke domu jej vznikne jednorazovo malé množstvo stavebného odpadu. Poplatník si na OÚ zakúpi „kartu poplatníka“ v hodnote 5€. Stavebný odpad dovezie na zberné miesto pri KD Prečín, kde bude odvážený na certifikovanej váhe a správca mu na „kartu poplatníka“ zapíše množstvo, druh a hodnotu uskladnenie takéhoto odpadu (stavebný odpad 0,13€/kg). O dva mesiace potrebuje poplatník z domácnosti vyhodiť starý koberec. Dovezie ho na zberné miesto, správca ho odváži a zapíše na“ kartu poplatníka“ (komunálny odpad 0,20€/kg).

**** Priebežne poplatník nosí na zberné miesto vrecia s plastami, či kartónmi alebo prinesie chladničku. Za uloženie takéhoto separovaného odpadu neplatí nič.

Riziká a nástrahy

Zavádzame nový systém a napriek dôslednému premysleniu sme naskočili do rozbehnutého vlaku. Predpokladáme, že sa vykryštalizujú rôzne problémy, ktoré budeme riešiť v priebehu roka.

Uskladnenie objemného odpadu bez poplatku

V obci sa nachádzajú VKK, ktoré zatiaľ ponecháme na pôvodnom mieste, aby sme vyšli v ústrety ľuďom. V prípade, že budú zneužívané a budú sa plniť komunálnym odpadom, ktorý by mal byť uložený na zbernom mieste za poplatok budú ODSTRÁNENÉ !

Vznik čiernych skládok

Ak by niekoho napadlo, že svoj odpad zlikviduje nezákonne a vyhodí ho niekam do prírody hrozí mu pokuta. Nezákonné umiestnenie odpadu, teda zakladanie tzv. čiernej skládky, je podľa zákona o odpadoch ( NR SR č. 223/2001 Z. z. ) trestný čin !

Ak vznikne takáto skládka a nenájde sa vinník, jej likvidáciu prípadne pokutu musí uhradiť obec. Takéto výdavky sa premietnu v nasledujúcom kalendárnom roku do poplatkov za odpad. Teda zvýšia sa poplatky za KUKA nádoby aj odloženie odpadu na zbernom mieste!

Nesprávne separovanie

Separácia má svoje pravidlá. Nesprávne separovanie taktiež zvyšuje náklady za odpad. Separovaný odpad budeme kontrolovať a nesprávne vyseparovaný odpad nebude vyvezený, prevzatý na zberné miesto.

Špekulácie s „podpultovým“ predajom plomb

Niektoré domácnosti (najmä jednočlenné) možno nevyužijú ani minimálne množstvo (tj. 10 ks) poskytnutých plomb. Dokonca možno existujú domácnosti, ktoré doposiaľ nemali KUKA nádobu a produkovali len minimálne množstvo KO, ktoré skončilo vo VKK. Zo zákona vyplýva, že každý človek produkuje odpad.
Práve preto obec stanovila minimálny poplatok 31€ za odpad na domácnosť. Uvedomme si, že tento poplatok je nižší ako minuloročný poplatok za odpad (32€) na jedného poplatníka, čo pri domácnostiach bola štvornásobne alebo aj päťnásobne vyššia čiastka. Stanovené poplatky sú minimálne, možno až podimenzované vzhľadom na všetky poplatky, ktoré obec platí za likvidáciu odpadu.

Predpokladáme, že špekulácie s „podpultovým“ predajom plomb a iné nekalé úmysly spôsobia výrazný pokles v prijímoch obce, ktoré nepokryjú náklady za likvidáciu odpadu v obci, čo sa taktiež premietne v poplatkoch na budúci rok. Apelujeme preto na poplatníkov, aby podporili obec a plomby kupovali len na obecnom úrade v Prečíne a nie od susedov.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide