Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – zákon č. 546/2010 Z.z.

Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide