Vývoj vlastníctva úrbárskych lesov v obci

Vývoj vlastníckych vzťahov v obci a na súčasnom území Slovenska mal od čias feudalizmu inú podobu ako v susedných štátoch. Dominantnou odlišnosťou bola hlavne forma vlastníctva tzv. spločenstvenné lesy, ktoré sa začali formovať už počas 18. storočia.

V období feudalizmu patrila väčšina pôdy šľachte, feudálnym darovacím systémom prešla do rúk nielen pôda, ale aj postavenie poddaných. Títo poddaní boli usadení na pozemku, ktorý bol súčasťou panského veľkostatku a bol im len zapožičaný na trvalé užívanie. Za to boli povinní odvádzať panstvu určité dávky v naturáliach alebo v peniazoch. Takéto poddanské pozemky sa nazývali urbariálne a boli zostavené podľa jednotlivých poddanských obcí príslušného panstva. Zrušením poddanstva boli oddelené poddanské majetky od zemepánskych a urbarialisti sa stali vlastníkmi pozemkov. Tieto pozemky im boli vydané bezplatne a zemepáni dostali za odstúpené pozemky finančnú náhradu.

Začiatkom 20. storočia mala obec Prečín v urbariáte približne 540 ha lesov a pasienkov. Počet podielnikov 93. V roku 1929 odčlenili Bývalí urbarialisti Prečína cez darovaciu zmluvu Ing. Klementovi Ružičkovi 136 ha /Bukovina, Hradisko, Čerešňovec a v Paprúdnom po oboch stranách potoka Seč a Habajové snohy. Dar v tomto období predstavoval registrovanú hodnotu 360 000 Kčs. Zbytok lesnej pôdy využívali urbarialisti cca 173,25 ha na pestovanie lesa, z ktorého organizovaným spôsobom dostávali palivo a úžitkové drevo podľa počtu podielov. Z výmery 385 ha bolo 55 % /211,75 ha/ plochy nechanej na pasienok pre poľnohospodárske zvieratá. Túto formu užívania praktizovali až do r. 1958. V tomto období prebiehala tzv. socializácia, zabezpečená zákonom, so súčasným zoštátňovaním. Časť – lesy na základe „Rozhodnutia“ odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady ONV v Považskej Bystrici v októbri 1958, zápisnične Bývalí urbarialisti v Prečíne odovzdali do obhospodarovania Krajskej správe lesov v Žiline. Pasienky a poľnohospodárska pôda bola v zmysle vtedy platných zákonných ustanovení prebratá JRD v Prečíne. Počet podieľnikov v spoločenstve Bývalí urbarialisti bol už 211. Zákonom č. 2/1958 Zb. boli zrušené spoločenstvá bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobné spoločenstvenné útvary, ktoré spoločne užívali les.

Z majetko-právneho pohľadu však podieľnici – členovia zrušených útvarov ostali naďalej vlastníkmi spoločných lesov podľa svojich podielov, stratili len právo užívať daný majetok. Vlastnícky vzťah našich občanov k pôdohospodárskemu majetku sa skoro úplne vytratil z povedomia dvoch generácií. V povedomí občanov bolo len užívacie právo, toto nadobudlo dominantné postavenie v myslení občanov ako vlastnícke, lebo užívateľ rozhodoval ako s pôdou naloží, štátne lesy, ktorú časť lesa vyrúbu, zalesnia, družstvo zase, čo na pôde postaví a ktorú zrekultivuje. V daných prípadoch nik nezisťoval vlastníka pozemku v evidencii pozemkov, ale vždy sa snažili dozvedieť užívateľa.

Stav v tomto užívaní všetkej pôdy trval v obci do roku 1992, kedy sa dostáva do povedomia občanov tzv. reštitučný zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde – rieši vrátenie vlastníctva k pôdohospodárskemu majetku. Dňa 16.2.1992 na podnet občanov sa zvoláva zasadnutie urbárnikov v Prečíne, ktorých účasť na tomto zasadnutí je 2019 podielov. Na zasadnutí sa volia členovia prípravného výboru, ktorí majú za úlohu zistiť, spresniť počet vlastníkov, ich podiely, rozlohu, výšku majetku nachádzajúceho sa v k.ú. Prečín a súčasne požiadať štátne lesy o vydanie časti majetku. 
Dňa 29.6.1993 Severoslovenské lesy š.p. Žilina, odštepný závod Považská Bystrica „Dohodou o vydaní majetku bývalých urbárnikov v Prečíne číslo 5081/P/93“ vracia späť splnomocneným zástupcom urbariátu časť majetku – lesov s výmerou 170,79 ha v lokalitách: Skálie, Krátke Dolina. O vydanie úplného majetku urbáru pokračujú, rokovania a zákonom stanovené dokladovanie až do novembra 1998. 18.12.1998 získava Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Prečín požadovaný majetok po Bývalých urbarialistoch Prečín – Rozhodnutím o vlastníctve Okresného úradu Považská Bystrica – odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva číslo 1494/93-R/550 A98/01114-002. Získaný majetok je zapísaný na LV č. 897 na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, katastrálnom odbore v roku 2001.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide