Zberné miesto


Nachádza sa: v areáli Kultúrneho domu Prečín

Otváracia doba:

PIATOK : 15:00 – 17:00
SOBOTA : 8:00 – 10:00

Počas štátnych sviatkov bude zberné miesto zatvorené.

V prípade potreby je možné v individuálnych prípadoch dohodnúť mimoriadne uloženie na zbernom mieste po dohode na t. č. : 042/4397058

Kto môže uložiť odpad?

– fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Prečín
– osoby zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu podľa ustanovení VZN obce
– osoby, ktoré zaplatili poplatok za likvidáciu odpadu ZM nie je určené na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti!

Aký odpad je možné uložiť na ZM?

SPOPLATNENÉ:

Komunálny (zmesový, objemný) odpad

– cena: 0,20 € /kg
– odpad, ktorý nie je možné ďalej triediť
– nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby
– patrí sem: nábytky, väčšie nádoby, matrace a podobne.

Drobné stavebné odpady (DSO)

– cena: 0,13 € /kg
– odpad z bežných udržiavacích prác a drobné stavebné odpady
– patrí sem: dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty a podobne.

Pri likvidáciu väčšieho objemu stavebného odpadu, ktorý vzniká pri stavebných prácach si pôvodca odpadu musí zabezpečiť na svoje náklady (objednať si vlastný kontajner je možné v súčinnosti s obcou).

BEZPLATNÉ (ZADARMO):

Plasty

– druhy plastov: PET, PE, PP, PVC
– plasty stláčame
– je potrebné odstrániť zvyšky jedla
– musia byť stlačené a uložené v plastovom transparentnom bezfarebnom vreci, riadne zviazanom !!!

– patrí sem:

  • plasty: plastové obaly, fólia, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky, obaly zo sladkostí, mikroténové vrecká, igelitky, potravinárske fólie, tégliky z jogurtov a podobne
  • obaly z potravín a nápojov, tetrapaky, hliníkové obaly, hliníkové plechovice z potravín,…

NEPATRIA SEM POLYSTYRÉNOVÉ TÁCKY Z MÄSA, MOLITAN, POLYSTYRÉN, OBALY Z LIEKOV, OBALY ZO SPREJOV, ZUBNEJ PASTY, ZUBNÁ KEFKA.

Pracovník Obecného úradu zabezpečuje na zbernom mieste primeraný výdaj nových umelohmotných vriec pre zber plastov.

Kov a plech

– patrí sem:

  • nadrozmerné kovy (železný šrot) a hliníkové obaly (plechovice z potravín)

NIE JE MOŽNÉ UKLADAŤ KOVOVÉ OBALY Z FARIEB A INÝCH CHEMIKÁLIÍ.

Elektrické a elektronické zariadenia

– elektroodpad z domácností je odpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb

– patria sem:

  • chladničky, práčky zariadenia, ktoré neobsahujú nebezpečné časti
  • na drobné akumulátory, mobily, tonery z tlačiarní a iný drobný elektroodpad využívajte box umiestnený na OÚ Prečín

NA ZBERNÉ MIESTO SA PREBERÁ VÝLUČNE NEROZOBRATÝ ELEKTROODPAD, so všetkými súčiastkami!!!

Papier

– papier zbavený kovových a iných častí
– možné je uložiť aj kartóny
– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ PAPIER ZNEČISTENÝ ROPNÝMI LÁTKAMI, FARBAMI A PODOBNE.

Sklo

– nadrozmerné biele a farebné sklo
– patrí sem: tabuľové sklá z okien
– na sklené fľaše, poháre, sklený obalový materiál využívajte zvonové kontajnéry umiestnené v obci – Neopierajte o zvony tabule skla!

Sklo nesmie byť znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami.
NIE JE MOŽNÉ ULOŽIŤ SKLO Z ÁUT.

Šatstvo a textílie

– patrí sem:

  • oblečenie rôzneho druhu
  • zachované a čisté odevy je možné uložiť do boxu na textil pri OÚ a aut. zástavke Podskálie
  • roztrhané, poškodené a znečistené textílie patria do komunálneho odpadu

NA ZBERNÉ MIESTO NIE JE MOŽNÉ ULOŽIŤ:

  • akumulátory, batérie, pneumatiky, nebezpečný odpad, chemikálie, obaly z chemikálií a farieb, a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad

KAŽDÁ DOMÁCNOSŤ MUSÍ BYŤ ZAPOJENÁ DO KOMPOSTOVANIA

Domácnosti, ktoré nevlastnia kompostér, si ho môžu bezplatne vyzdvihnúť
na obecnom úrade.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide