Kalendár ihrisko

Zobrazuje rezervované časy pre umelé ihrisko KF Prečín.