Vývoz odpadu

Harmonogram zvozu separovaného zberu na obdobie január – december 2018:

Termíny zvozu plastov:

3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.,  4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

Vývoz ostatných komodít:

Sklo:  každý 10 týždeň od posledného vývozu

Elektroodpad: konkrétny termín bude oznámený týždeň dopredu.

Železný šrot : Konkrétny termín bude oznámený vopred.

Zmesový komunálny odpad : každý druhý pondelok v mesiaci

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v v obci Prečín

Popis systému nakladania s odpadmi