Vývoz odpadu

Harmonogram zvozu separovaného zberu na obdobie január – december 2019:

Termíny zvozu plastov:

2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6.,  3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Vývoz ostatných komodít:

Sklo:  každý 10 týždeň od posledného vývozu

Elektroodpad: konkrétny termín bude oznámený týždeň dopredu.

Železný šrot : Konkrétny termín bude oznámený vopred.

Zmesový komunálny odpad : každý druhý pondelok v mesiaci

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v v obci Prečín

Popis systému nakladania s odpadmi