Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 10/2013 – 03/2014

Miesto realizácie: obec Prečín

Názov a sídlo prijímateľa: Prečín 304, 018 15 Prečín

Cieľom projektu bolo zlepšiť technický stav verejného osvetlenia obce Prečín s cieľom maximalizácie úspor a zároveň zlepšenie kvality života obyvatelov. V obci bolo vymenených 137 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií – moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy boli dosiahnuté úspory energie vo výške 104,072 GJ/rok, čo predstavuje sumu 520,36 GJ za 5 rokov. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie emisií o 10,99 ton/rok.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Prečíne boli vo výške 59 900,00 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 56 905,00 EUR, náklady obce sú vo výške 2 995,00 EUR.

Stav osvetlenia pred rekonštrukciou:

 

Stav osvetlenia po rekonštrukcii:

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.economy.gov.sk

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide