Čo robiť v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na COVID-19

Ste povinný/á podrobiť sa izolácii po dobu 14 dní odo dňa odberu biologického materiálu na diagnostiku ochorenia COVID-19.

Informujte o pozitívnom výsledku testu svojho všeobecného lekára.

Upozornite osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte na svoje ochorenie (od doby 2 dni pred odberom/prvými príznakmi ochorenia do skončenia izolácie).

Pre osoby, ktoré boli s Vami v úzkom kontakte platí povinnosť zostať v domácej karanténe.

1. ÚZKY KONTAKT
Ak ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19, ste povinný/á podrobiť sa karanténe po dobu 14 dní od posledného kontaktu s touto osobou. Test na vyšetrenie COVID-19 môžete absolvovať najskôr na 8. deň od posledného kontaktu s touto osobou.

Dĺžka karantény 14 dní musí byť dodržaná aj v prípade negatívneho výsledku Vášho vyšetrenia.

2. STÁLY KONTAKT (OSOBY V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI)

U osôb v stálom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 sa 14 dňová dĺžka karantény počíta odo dňa posledného kontaktu, za ktorý sa považuje 5. deň od prvých príznakov/odberu* u pozitívnej osoby.

Ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19, ste povinný/á podrobiť sa karanténe po dobu 19 dní od výskytu prvých príznakov tejto osoby (ak nemá príznaky odo dňa odberu). Test na vyšetrenie COVID-19 môžete absolvovať najskôr na 13. deň od výskytu prvých príznakov tejto osoby (ak nemá príznaky odo dňa odberu). Dĺžka karantény 19 dní musí byť dodržaná aj v prípade negatívneho výsledku Vášho vyšetrenia.

Objednanie na vyšetrenie COVID-19: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19

Osoba, ktorá bola v kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19 je povinná o svojej karanténe bezodkladne informovať svojho všeobecného lekára.

ĎALŠIE POVINNOSTI OSÔB V IZOLÁCII/KARANTÉNE

  • zdržiavať sa iba v mieste izolácie/karantény,
  • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
  • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
  • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie/karantény v mieste, kde osoba vykonáva izoláciu/karanténu,
  • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii/karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
  • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu.

Uvedené povinnosti vyplývajú z vyhlášky ÚVZ SR č. 42/2021 V. v. Viac informácií na: https://www.uvzsr.sk

Spracované: RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici