Výtvarná súťaž na tému “Obľúbení knižní hrdinovia a hrdinky v Prečíne”

Čo by sa stalo, ak by vaši obľúbení knižní hrdinovia a hrdinky prišli do Prečína? Koho by navštívili? Komu by ste spolu pomohli? Spriatelili by ste sa? Čo by ste spolu zažili? Už viete? 

Tak to nakreslite a pošlite do výtvarnej súťaže organizovanej prostredníctvom Obecnej knižnice Prečín!

Zúčastniť súťaže sa do 25.06.2024 môžu deti v kategóriách:

 • knihomoľčiatka: deti do 6 rokov,
 • knihomoľčatá: 1. a 2. ročník základnej školy,
 • knihomoľky a knihomoli: 3. a 4. ročník základnej školy.

Súťaží sa o krásne knižky od kníhkupectva Martinus a obce Prečín a malí umelci a umelkyne sa môžu tešiť aj na výstavu diel v Dome kultúry a výnimočné čitateľské preukazy!

Súhlas_ochrana osobných údajov_deti_zákonní zástupcovia

Pravidlá súťaže

Zber papiera pre MŠ a ZŠ

Vážení rodičia, v našej obci momentálne prebieha školský (ZŠ) a škôlkarsky (MŠ) zber použitého papiera. Papier je možné odovzdať do 15.06.2024  na:

Zberný dvor Prečín (za kultúrnym domom) 
v PIATOK 15:00 -17:00 hod., prípadne v SOBOTU 8:00 – 10:00 hod. 

Papier môže odovzdať ktokoľvek (napr. aj starí rodičia). Pri odovzdaní sa len ohlási meno dieťaťa, pre ktoré papier zbierame. Papier môžu odovzdať aj deti a rodičia, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. 

Zberá sa všetok druh papiera, teda aj kartón (balený osobitne), ideálne zviazaný v balíkoch, nie v igelitkách, zbavený kovových častí. 

Po vyhodnotení zberu budú najlepšie deti odmenené zaujímavými cenami a výsledky budú zverejnené.  

Za obec Prečín ďakujeme, že zberom papiera pomáhate chrániť naše životné prostredie.

Pozvánka na VZ pozemkového spoločenstva

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

URBÁRSKA OBEC, pozemkové spoločenstvo, PREČÍN, ktoré sa uskutoční:

16.06.2024 /Nedeľa/ o 16:00 hodine 
v Kultúrnom dome obce Prečín

Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 15,00 do 16,00 hod
 2. Privítanie a úvod
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, skrutátorov, overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti urbárskej obce za rok 2023
 5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023 s návrhom rozdelenia  hospodárskeho výsledku za rok 2023
 6. Správa OLH o hospodárení za rok 2023 a plán činnosti na nasledujúce obdobie
 7. Voľba členov orgánov spoločenstva
 8. Rôzne – diskusia
 9. Záver

Miroslav Poliček, predseda výboru pozemkového spoločenstva

Za účelom úspory nákladov a s cieľom zrýchlenia zasielania pozvánok na valné zhromaždenia v budúcnosti Vás žiadame o zaslanie Vašej mailovej adresy, na ktorú v budúcnosti môžeme zasielať tieto pozvánky. Vašu mailovú adresu zašlite prosím na: urbar.precin@gmail.com.

Odpovede občanov a výsledky dotazníka o odpadovom hospodárstve obce Prečín

V januári 2024 sme sa Vás prostredníctvom dotazníka v online aj papierovej forme pýtali niekoľko otázok súvisiacich s odpadovým hospodárstvom našej obce. Touto formou sa v mene Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie chceme poďakovať za Vaše odpovede. Veríme, že nám pomôžu v najbližšom období zlepšiť nastavenie systému vývozu a platieb za odpad vznikajúci v Prečíne a Zemianskej Závade.

Ak Vás zaujímajú odpovede iných domácností, nižšie pod textom sú uvedené grafy vyhodnocujúce výsledky dotazníka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zp@precin.eu 

Napísala Martina Bírošíková

V Prečíne merajú kvalitu ovzdušia

Obec Prečín začala od 12.apríla 2024, ako jedna z prvých obcí na Slovensku a prvá v regióne, merať a zverejňovať aktuálne údaje o kvalite ovzdušia v obci. Cieľom je preventívne upozorniť na potrebu ochrany ovzdušia v obci ako aj chrániť obyvateľov obce pred zdravotnými dôsledkami dýchania znečisteného vzduchu. 

Obec Prečín sa nachádza v hlbokej kotline, obklopená kopcami Strážovských vrchov, kde najmä počas vykurovacej sezóny aj v dôsledku zlých rozptylových podmienok, kvalita ovzdušia klesá pod úrovne, ktoré odporúča svetová zdravotnícka organizácia (WHO).  

Po novom môže obec vydať aktuálne varovanie na zlú kvalitu ovzdušia na lokálnej úrovni pre svojich obyvateľov. Rizikový  občania ako sú deti, dôchodcovia, či ľudia s respiračnými ochoreniami, sa môžu chrániť napríklad obmedzením vetrania a pohybových aktivít vonku.

S nápadom umiestniť takýto senzor v obci prišiel administrátor obecného webu Michal Čelko, ktorý svoju motiváciu opísal nasledovne:. “Vadilo mi, že sa niekedy v obci nedá vyvetrať, napriek tomu, že žijeme v strede krásnej prírody. Zaujímalo ma teda, ako veľmi znečistený vzduch v obci máme v porovnaní s ostatnými obcami. Tak ako kvalitu vody, ani kvalitu ovzdušia si človek nevyberie, denne ho však ovplyvňuje. Iba spoločne sa môžeme zasadiť o lepšiu kvalitu vzduchu. V Prečíne máme veľmi kvalitné zdroje vody a môžeme mať aj vzduch, len to musí byť spoločné úsilie.” Realizáciu jeho nápadu podporili členovia obecnej komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie ako aj vedenie obce. 

Dobrou správou je, že meranie nezaťaží obecný rozpočet, nakoľko náklady na nákup aj sprevádzkovanie zariadenia vo výške približne 200€ boli pokryté zo sponzorského príspevku miestnych podnikateľov.   

Ako meranie funguje? Na strechu obecného úradu bol inštalovaný špeciálny optický senzor, ktorý v minútových intervaloch zisťuje množstvo prachových častíc vo vzduchu. Konkrétne meria hodnoty PM1, PM 2,5 a PM 10. Číslo označuje veľkosť častíc v mikrometroch. Meria tiež teplotu a vlhkosť vzduchu, či intenzitu vetra, nakoľko tieto veličiny sú pre určovanie miery znečistenia ovzdušia tiež dôležité. 

Podľa WHO by denný priemer PM 2.5 nemal prekročiť hodnotu 25 mikrogramov na meter kubický (μg/m³) a ročný priemer by nemal prekročiť 10 μg/m³. Vysoké koncentrácie PM2.5 môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, vrátane dýchacích ochorení, ako sú astma a chronická obštrukčná pľúcna choroba (CHOP), srdcových ochorení a dokonca aj zvýšeného rizika výskytu rakoviny. 

Najväčším zdrojom znečistenia a smogu v obciach je zvyčajne nedokonalé spaľovanie odpadu v domácich kotloch, odpadu na dvoroch, spaľovanie mokrého dreva, či tzv. dechtovanie, alebo doprava. 

Všetky informácie o kvalite ovzdušia, výsledky merania, ako aj históriu meraní môžu občania nájsť na web sídle obce, v sekcií Kvalita ovzdušia

Napísal Ondrej Bajza

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín

Na základe schváleného rokovacieho poriadku obecných komisií obce Prečín a poverenia obecným zastupiteľstvom zo dňa 23.02.2023, zvolávam zasadnutie Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie, dňa:

22.03.2024 (piatok), o 18:00 hod.
v priestore zasadačky futbalového ihriska v Prečíne.

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia prítomných
3. Elvis – fungovanie, náklady, porovnanie so systémom plomb
4.Zhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2023
5. Kontrola plnenia úloh za rok 2023
6. Plán činnosti komisie na rok 2024
7. VZN o nakladaní s KO a DSO, VZN o používaní pyrotechniky na území obce
8. Možnosti ďalšieho efektívneho zvýšenia úrovne vytriedenia odpadov
9.Zber papiera
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

V Prečíne 15.03.2024 Ing. Ondrej Bajza, PhD.
predseda komisie

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania! 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku lesných požiarov a poskytnúť Vám niekoľko rád, ako tieto riziká podstatne obmedziť

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia

Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä detí a občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov

V tomto období častejšie vidieť hasičov pri likvidácii požiarov, ktoré spôsobili ľudia svojou neopatrnosťou. Častou príčinou vzniku týchto požiarov je i hra detí so zápalkami. Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú lúku, alebo les. Z tohto dôvodu by ste i Vy mali prispieť k tomu, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru a dbať na tieto naše rady: 

 • nehrať sa zo zápalkami, hlavne na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť
 • pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru
 • pri pobyte v prírode možno klásť oheň len na tento účel vyhradených miestach, zvýšenú pozornosť venovať pri odchode uhaseniu ohňa
 • nevypaľovať suchú trávu
 • nezakladať oheň za veterného počasia a v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
 • venovať pozornosť ukladaniu popola pri chatách

Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň ľudský život. Ten, kto vypaľuje porasty, alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,EUR. Veríme, že s nikým z Vás sa nestretneme pri riešení takéhoto priestupku

Lesy našim azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hradiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Dúfame, že si naše rady zoberiete k srdcu a svojou opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie zvýšené nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide