Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

Obecný úrad Prečín obdržal od Okresného úradu Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor  upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.  Celé znenie upozornenia  je zverejnené na úradnej tabuli obce a v prílohe tohto oznamu.

Upozornenie na znenie zákona