Besnota – očkovanie psov

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov proti besnote v obci Prečín sa uskutoční 01.6.2024 – sobota  v čase od 8,00 – 10,00 hod pri kultúrnom dome a v miestnej časti Zemianska Závada 29.5.2024 – piatok od 18,00 do 18,30 pri hasičskom stožiari. 

Poplatok za očkovanie je 15,00 EUR. Očkovaný môže byť len čipovaný pes. Poplatok za čipovanie je 20,00 EUR. 

V prípade nepriaznivého počasia bude očkovanie v náhradnom termíne. 

Oznam OÚ Prečín

Obec Prečín oznamuje:

• že z dôvodu prerušenia el. energie bude Obecný úrad v Prečíne dňa 27.05.2024 zatvorený

• distribúcia el. energie v našej obci bude prerušená do odstránenia havarijného stavu na el. vedení.

Zber papiera pre MŠ a ZŠ

Vážení rodičia, v našej obci momentálne prebieha školský (ZŠ) a škôlkarsky (MŠ) zber použitého papiera. Papier je možné odovzdať do 15.06.2024  na:

Zberný dvor Prečín (za kultúrnym domom) 
v PIATOK 15:00 -17:00 hod., prípadne v SOBOTU 8:00 – 10:00 hod. 

Papier môže odovzdať ktokoľvek (napr. aj starí rodičia). Pri odovzdaní sa len ohlási meno dieťaťa, pre ktoré papier zbierame. Papier môžu odovzdať aj deti a rodičia, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. 

Zberá sa všetok druh papiera, teda aj kartón (balený osobitne), ideálne zviazaný v balíkoch, nie v igelitkách, zbavený kovových častí. 

Po vyhodnotení zberu budú najlepšie deti odmenené zaujímavými cenami a výsledky budú zverejnené.  

Za obec Prečín ďakujeme, že zberom papiera pomáhate chrániť naše životné prostredie.

Pozvánka na VZ pozemkového spoločenstva

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

URBÁRSKA OBEC, pozemkové spoločenstvo, PREČÍN, ktoré sa uskutoční:

16.06.2024 /Nedeľa/ o 16:00 hodine 
v Kultúrnom dome obce Prečín

Program:

  1. Prezentácia účastníkov od 15,00 do 16,00 hod
  2. Privítanie a úvod
  3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, skrutátorov, overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti urbárskej obce za rok 2023
  5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023 s návrhom rozdelenia  hospodárskeho výsledku za rok 2023
  6. Správa OLH o hospodárení za rok 2023 a plán činnosti na nasledujúce obdobie
  7. Voľba členov orgánov spoločenstva
  8. Rôzne – diskusia
  9. Záver

Miroslav Poliček, predseda výboru pozemkového spoločenstva

Za účelom úspory nákladov a s cieľom zrýchlenia zasielania pozvánok na valné zhromaždenia v budúcnosti Vás žiadame o zaslanie Vašej mailovej adresy, na ktorú v budúcnosti môžeme zasielať tieto pozvánky. Vašu mailovú adresu zašlite prosím na: urbar.precin@gmail.com.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide