Verejná obchodná súťaž – Predaj pozemku č.1

Obec Prečín

Obecný úrad č. 304, 018 15 Prečín

vyhlasuje

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods.1 písm. a) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Prečín.

Verejná obchodná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce /www.precin.eu/, teda 28.7.2020 za nasledovných súťažných podmienok:

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov: Obec Prečín

Sídlo: Obecný úrad č. 304, 018 15 Prečín

IČO: 00317691

V zastúpení starostom obce: Anton Lagíň

Tel. č.: 042 4397058, 0905 937 794

email: obecprecin@precin.eu

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj pozemku par. č. 949/47 o výmere 255 m2, v k.ú. Prečín, druh ostatná plocha, registra C-KN odčlenený, na základe geometrického plánu č. 5/2020 zo dňa 17.01.2020 vyhotoveného geodetom Bc. Milanom Vačkom, Geodetické práce, A. Sládkoviča 842 17, 01861 Beluša, IČO: 33485771, z pozemku par. č. 457/30 o výmere 1414 m2 , v k.ú. Prečín, druh ostatná plocha, registra E-KN.

3. Opis majetku na predaj:

Predmetný pozemok je vo výlučnom vlastníctve obce Prečín, nachádzajúci sa v zastavanom území obce.

4. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemkov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 11.8.2020 do 12,00 hod. na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením „VOS -Predaj pozemku č. 1 – NEOTVÁRAŤ“.

Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2 a zdôvodnenie záujmu na odkúpenie pozemku. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najvyššia ponúkaná cena v eurách. Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 13,60 €/m2, slovom trinásť Eur 60/100 za štvorcový meter.

7. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponuk.

Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

V Prečíne, 28.07.2020

 

 

 

 

Oznam – orez stromov-častí

Vážení spoluobčania,

na základe požiadavky firmy MEGAWASTE, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, Vás žiadame o zabezpečenie orezu stromov – tých častí, ktoré presahujú do vozoviek, nakoľko dochádza k poškodeniu častí vozidla, ktorým je zabezpečovaný vývoz komunálneho odpadu.