Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pov. Bystrica v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Pov. Bystrica od 11.8.2020 13,00 hod. do odvolania.

SKM_22720081209270