Domanižanka – III. stupeň povodňovej aktivity v obci Prečín – oznam

Z dôvodu dlhotrvajúceho dažďa a prívalových vôd na vodnom toku Domanižanka bol dňa 2.8.2021 vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Na základe tejto udalosti zvolal starosta obce Prečín zasadnutie povodňovej komisie za účasti príslušných organizácii (SVP, š.p. , Správa povodia stredného Váhu I., Okresný úrad ŽP Pov. Bystrica, Štátna ochrana prírody, Okresný úrad krízového riadenia).

Obec Prečín požadovala vyčistenie a zlepšenie prietoku v koryte toku Domanižanka. V rámci terénnej obhliadky boli dohodnuté opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v koryte vodného toku Domanižanka pre zníženie rizika ohrozenia obyvateľov a majetku pri povodňovej situácii počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity. (Zápisnica – viď. príloha).

Zástupca Správy povodia Váhu informoval, že ich organizácia nemá voľné technické a finančné prostriedky na okamžité riešenie vzniknutej situácie.

Obec zabezpečuje realizáciu niektorých opatrení z vlastných prostriedkov, nemôže však realizovať všetky opatrenia, ktoré vyplývajú správcovi vodného toku ako povinnosť.

Žiadama občanov, aby z blízkosti vodných tokov odstránili všetky predmety, ktoré môžu splavením zahatať a znížiť prietočnosť vodného toku Domanižanka a jej prítokov.

Ďakujem za pochopenie.

Anton Lagíň, starosta obce Prečín

SKM_22721080514540

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide