Konanie vo veci vydania povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka v obci Prečín – žiadosť o oznámenie verejnou vyhláškou

SKM_22720072213290