Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraj

Zverejnenie Záverečného stanoviska

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejňujeme  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorého obstarávateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Záverečné stanovisko TSK