Pozvánka na zasadnutie komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín

Na základe schváleného rokovacieho poriadku obecných komisií obce Prečín a poverenia obecným zastupiteľstvom zo dňa 23.02.2023, zvolávam zasadnutie Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie, dňa:

08.09.2023 (piatok), o 19:00 hod. v priestore zasadačky požiarnej zbrojnice v Prečíne.

Program:

   1. Otvorenie
   2. Prezentácia prítomných
   3. Odpadová politika obce – aktuálny stav
    1. organizácia dušičkových tvorivých dielní
    2. organizácia stánku Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín na Zóne bez peňazí konajúcej sa 11.11.2023
    3. námietky zo strany občanov
    4. sumarizácia zistených informácií od zazmluvnených odberateľov odpadu
    5. separácia (ujasnenie správneho triedenia rôznych druhov odpadu)
   4. Odpadová politika obce – zlepšujúce návrhy
    1. nové VZN o odpadoch na rok 2024
   5. Rôzne
   6. Diskusia
   7. Záver

V Prečíne 30.08.2023

Ing. Ondrej Bajza, PhD.
predseda komisie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide