Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Prečín

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania vo veci určenia lesného celku Prečín, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2023-2032.

SKM_22721052009130