Výzva na dodržiavanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecný úrad  v Prečíne obdržal Oznámenie o porušení VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom, v ktorom sa jednalo o vytváranie nepovolených skládok na brehu vodného toku Domanižanka.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prečín sú pôvodcovia odpadu povinní  odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť  na vlastnom pozemku  odviezť na dočasné miesto uloženia odpadu – priestranstvo pri kultúrnom dome.

Obecný úrad v Prečíne vyzýva tých občanov, ktorí majú pozemky pri vodných tokoch, aby tam nevytvárali rôzne nepovolené skládky a udržiavali poriadok.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide