VÝZVA NA VYKOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV A NA UDRŽIAVANIE ICH ČISTOTY

Vážení vlastníci nehnuteľností,

        Obec Prečín Vás vyzýva na starostlivosť o Vaše nehnuteľnosti a to na vykosenie zaburinených pozemkov a udržiavanie ich čistoty. Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov, správcov a nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

        Povinnosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov vyplývajú z viacerých právnych predpisov, a to najmä zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ich nedodržiavaním sa dopúšťate porušenia zákona a hrozia Vám sankcie. V zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

         V zmysle ustanovenia § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: „Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu“.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 3 x do roka v termínoch apríl až september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

         Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané v extraviláne, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Pov. Bystrica, pozemkový a lesný odbor na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

        Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej aj právnickej osobe uložená pokuta.

       Za pozitívny prístup a spoluprácu v danej veci Vám ďakujeme.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide