Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prečín – verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Obec Prečín, Obecný úrad Prečín

oznamuje,

že dňom 4.11.2020 začína prerokovanie 

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prečín

       Občania, právnické a fyzické osoby sa môžu do 30 dní od vyvesenia vyjadriť k predmetnému návrhu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prečín.

       So spracovaným návrhom Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prečín sa môžete oboznámiť i na webstránke http://www.precin.eu.

      Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.

SKM_22720110514240