Pozvánka na zasadnutie komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín

Na základe schváleného rokovacieho poriadku obecných komisií obce Prečín a poverenia obecným zastupiteľstvom zo dňa 23.02.2023, zvolávam zasadnutie Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie, dňa:

08.09.2023 (piatok), o 19:00 hod. v priestore zasadačky požiarnej zbrojnice v Prečíne.

Program:

   1. Otvorenie
   2. Prezentácia prítomných
   3. Odpadová politika obce – aktuálny stav
    1. organizácia dušičkových tvorivých dielní
    2. organizácia stánku Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín na Zóne bez peňazí konajúcej sa 11.11.2023
    3. námietky zo strany občanov
    4. sumarizácia zistených informácií od zazmluvnených odberateľov odpadu
    5. separácia (ujasnenie správneho triedenia rôznych druhov odpadu)
   4. Odpadová politika obce – zlepšujúce návrhy
    1. nové VZN o odpadoch na rok 2024
   5. Rôzne
   6. Diskusia
   7. Záver

V Prečíne 30.08.2023

Ing. Ondrej Bajza, PhD.
predseda komisie

Oznam firmy PORR, s.r.o., ktorá zabezpečuje Rekonštrukcie štátnej cesty

Firma PORR, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu štátnej cesty II/517 v obci Prečín oznamuje, že:

 • V pondelok 28.08.2023 budú frézovať na hrúbku 30 cm cestu v smere jazdy od Pov. Bystrici na Rajec (pravý jazdný pruh) od mosta „Pod Matovou“ po autobusovú zástavku „Podskálie“. Vjazdy do dvorov  rod. domov nebudú prejazdné – je nutné zabezpečiť si preparkovanie automobilov
 •  V útorok 29.08.2023 budú frézovať na hrúbku 30 cm cestu v smere od Pov. Bystrici na Rajec (pravý jazdný pruh) od odbočky na Bodinú po most cez Domanižanku. V tejto časti budú vymieňať aj obrubníky na chodníku pre chodcov. Vjazdy do dvorov rod. domov nebudú prejazdné – je nutné zabezpečiť si preparkovanie automobilov.

OZNAM

Oznamuje občanom bývajúcim v lokalite Vlčí kruh, že z dôvodu rekonštrukcie štátnej cesty II/517 a výstavby kanalizácie autobusy nemôžu zastavovať na autobusových zastávkach Vlčí kruh v obidvoch smeroch, preto doporučujeme  občanom,  aby využívali najbližšiu autobusovú zastávku pri Obecnom úrade.

Oznam firmy PORR, s.r.o., ktorá zabezpečuje Rekonštrukcie štátnej cesty

V budúcom týždni od 21.8. do 25.8.2023 budú prebiehať práce na rekonštrukcii štátnej cesty v obci Prečín nasledovne:

– od 21.8. 2023  (t.j.  pondelok) do 22.8.2023 (t.j. útorok) budú frézovať         komunikáciu na hrúbku 9 cm v časti od dolnej zastávky Podskálie po odbočku     na Bodinú v oboch smeroch.

– od 23.8.2023 (streda) do 25.8.2023 (piatok) budú asfaltovať vyfrézovanú  komunikáciu do ložnej vrstvy v hrúbke 5 cm od zastávky Podskálie po odbočku na Bodinú taktiež v oboch smeroch.

 • Odbočka na Bodinú bude neprejazdná z 1/2.
 • Výjazdy do dvorov rodinných domov budú prejazdné s obmedzením.
 • Doprava bude riadená regulovčíkom.
 • Počas kladenia čerstvého asfaltu budú vjazdy do dvorov obmedzené na dobu  tuhnutia  asfaltu približne 4 hodiny.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide