Delegovanie do okrskových volebných komisii – voľby do orgánov samosprávnych krajov – 2017

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi  obce Prečín v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5.10.2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko  a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradíka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koaliciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehote sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne na OÚ Prečín alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304.

Elektronickom formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť ma e-mailovú adresu: obecprecin@precin.eu.

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na OÚ prípadne do e-mailovej schránky.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.

vzor_delegacnej_listiny

 

12. Hasičský zájazd

Dňa 12.8.2017 organizoval DHZ Prečín XII. hasičský zájazd do Skanzenu vo Vychylovke a historickej úvraťovej železnice. Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Počas prehliadky sme mali možnosť previesť sa na historickom vláčiku z čoho najväčšiu radosť mali naši najmenší účastníci. Pozreli sme si aj historické objekty umiestnené v skanzeme. Cestou naspäť sme sa zastavili pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici. Na záver sme navštívili obec Terchovú, kde účastníci zájazdu mohli vystúpiť na novú rozhľadňu Terchovské srdce a pozrieť si sochu Jánošíka. 

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2018.

Marcel Dubec

Rímsko-katolícka farnosť Prečín má novú stránku

Naša farnosť má vytvorenú vlastnú webovú stránku, kde sú každý týždeň aktualizované farské oznamy, tematické bloky a texty sviatkov a spomienok svätých, história farnosti či farských objektov (kostol, kaplnka, kríže, krypta…). Zaujímavosťou je aj zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Prečín v minulosti, niektorí z nich sú aj na priložených fotografiách. Stránku uzatvára sekcia „verejná diskusia“ kde sa môžu veriaci slobodne a otvorene (aj anonymne) vyjadriť o svoje názory, postrehy či nápady, ktoré sa dostanú až k samotnému sprvácovi fary, d.p. Petrovi Franekovi. Veríme, že nielen stránka na internete, ale aj nová nástenka pri fare budú slúžiť Cirkvi a ľuďom samým informáciami a správami o tom, čo sa u nás vo farnosti deje.

www.farnostprecin.webnode.sk 

Michal Chúpek

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode v  okresov Pov. Bystrica a Púchov od 03.08.2017 10,00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

HaZZ

Oznam OÚ Prečín

Z dôvodu konania folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 30.07.2017, je dvor pri kultúrnom dome Prečín zatvorený.

Žiadame občanov, aby odpad neodkladali pred bránu kultúrneho domu v Prečíne.

Brána bude opäť otvorená pondelok 31.07.2017.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide