Delegovanie do okrskových volebných komisii – voľby do orgánov samosprávnych krajov – 2017

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi  obce Prečín v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5.10.2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko  a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradíka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koaliciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehote sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne na OÚ Prečín alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304.

Elektronickom formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť ma e-mailovú adresu: obecprecin@precin.eu.

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na OÚ prípadne do e-mailovej schránky.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.

vzor_delegacnej_listiny