Oznam

Obec Prečín v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017:zmeny vo vlastníctve pozemkov a stavieb(kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie… v období od 01.01.2016 do 31.12.2016)

zmeny v oblasti dane za psa,

aby  do 31.januára 2017 a podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa.

Občania, ktorí budú žiadať o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musia predložiť žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a  doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku do 31. marca 2017.  Doklady musia byť v slovenskom jazyku!

Doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku: – potvrdenie od zamestnávateľa, s výnimkou poplatníkov denne dochádzajúcich,

– potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa),

– potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie zamestnávateľa (SR) o

výkone práce poplatníka v zahraničí,

– potvrdenie o pobyte v zahraničí,

– potvrdenie o ubytovaní v zahraničí,

– iný relevantný doklad

– potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby     zdravotnejstarostlivosti,

– potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

– potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,

– potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody.

–  potvrdenie, že sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za komunálny   odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu, alebo oprávnenia užívať  nehnuteľnosť.

Žiadosť o zníženie -odpustenie poplatku za odpad

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide