Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  27.09. 2017  t.j. v stredu sa uskutoční výkup papiera a to:

  • od 16,20 hod. do 16,30 hod.  pri kultúrnom dome Zem. Závada  
  • od 16,50 hod. do 17,20 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne 

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Delegovanie do okrskových volebných komisii – voľby do orgánov samosprávnych krajov – 2017

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi  obce Prečín v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5.10.2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko  a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradíka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koaliciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehote sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne na OÚ Prečín alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304.

Elektronickom formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť ma e-mailovú adresu: obecprecin@precin.eu.

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na OÚ prípadne do e-mailovej schránky.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.

vzor_delegacnej_listiny

 

12. Hasičský zájazd

Dňa 12.8.2017 organizoval DHZ Prečín XII. hasičský zájazd do Skanzenu vo Vychylovke a historickej úvraťovej železnice. Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Počas prehliadky sme mali možnosť previesť sa na historickom vláčiku z čoho najväčšiu radosť mali naši najmenší účastníci. Pozreli sme si aj historické objekty umiestnené v skanzeme. Cestou naspäť sme sa zastavili pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici. Na záver sme navštívili obec Terchovú, kde účastníci zájazdu mohli vystúpiť na novú rozhľadňu Terchovské srdce a pozrieť si sochu Jánošíka. 

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2018.

Marcel Dubec

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide