Domanižanka – III. stupeň povodňovej aktivity v obci Prečín – oznam

Z dôvodu dlhotrvajúceho dažďa a prívalových vôd na vodnom toku Domanižanka bol dňa 2.8.2021 vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Na základe tejto udalosti zvolal starosta obce Prečín zasadnutie povodňovej komisie za účasti príslušných organizácii (SVP, š.p. , Správa povodia stredného Váhu I., Okresný úrad ŽP Pov. Bystrica, Štátna ochrana prírody, Okresný úrad krízového riadenia).

Obec Prečín požadovala vyčistenie a zlepšenie prietoku v koryte toku Domanižanka. V rámci terénnej obhliadky boli dohodnuté opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v koryte vodného toku Domanižanka pre zníženie rizika ohrozenia obyvateľov a majetku pri povodňovej situácii počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity. (Zápisnica – viď. príloha).

Zástupca Správy povodia Váhu informoval, že ich organizácia nemá voľné technické a finančné prostriedky na okamžité riešenie vzniknutej situácie.

Obec zabezpečuje realizáciu niektorých opatrení z vlastných prostriedkov, nemôže však realizovať všetky opatrenia, ktoré vyplývajú správcovi vodného toku ako povinnosť.

Žiadama občanov, aby z blízkosti vodných tokov odstránili všetky predmety, ktoré môžu splavením zahatať a znížiť prietočnosť vodného toku Domanižanka a jej prítokov.

Ďakujem za pochopenie.

Anton Lagíň, starosta obce Prečín

SKM_22721080514540

 

Očkovanie voči COVID -19 – oznam

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Vám ponúka možnosť zaočkovania voči COVID- 19 v priestoroch NsP PB aj bez predošlej registrácie cez NCZI.

Očkujeme v pracovné dni denne od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať našich zamestnancov vo vakcinačnej ambulancii na tel. čísle 0901 918 701 alebo 042/4304422 v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod., eventuálne si môžete dohodnúť termín očkovania.

Aj týmto krokom sa nemocnica snaží umožniť všetkým záujemcom o očkovanie nekomplikovaný priebeh získať dostatočnú imunitu voči ochoreniu spôsobenú SARS-CoV-2.

Dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 – oznam pre rodičov detí v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ

K poskytnutiu dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 je nevyhnutné predložiť:

 – potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN) 

–  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (dieťa v ŽM)

 – čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia môžu vyzdvihnúť  na ÚPSVaR v Považskej Bystrici  (2.poschodie, č.dv.208) v termíne od 12.07.2021 do 05.08.2021.

Doklady z ÚPSVaR  musia rodičia odovzdať do 05.08.2021 na Obecnom úrade v Prečíne.

Zároveň oznamujeme rodičom detí bez daňového bonusu, aby na obecnom úrade odovzdali do 05.08.2021 čestné vyhlásenie na poskytnutie dotácie na stravu.

82990-Cestne-vyhlasenie-o-neuplatneni-naroku-na-sumu-danoveho-zvyh (1)