Oznam

Nakoľko obvod MUDr. Krisťákovej končí  k 31.12.2019 a v Domaniži vzniká nový obvod, kde bude ordinovať nový lekár, bola by možnosť spojiť náš obvod Prečín   s  Domanižou a v takomto prípade by mohol doktor ordinovať niektoré dni aj v našej obci. Záleží  koľko pacientov by malo o tieto služby záujem. Preto bude stretnutie  dňa 9.12.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Účasť nevyhnutná.

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  12.12.2019  t.j. vo štvrtok sa uskutoční výkup papiera:

  • od 15.45 hod. do 16.10 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Prečíne 

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci
vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že stromy sú v blízkosti hlavného vstupu na cintorín
a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko , že
padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu.

Anton Lagíň
starosta obce

Upovedomie o začatí konania

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide