Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci
vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že stromy sú v blízkosti hlavného vstupu na cintorín
a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko , že
padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu.

Anton Lagíň
starosta obce

Upovedomie o začatí konania

Oznam – predvianočné stretnutie

Obecný úrad Prečín pripravuje pre svojich občanov predvianočné stretnutie spojené s predajom ručne vyrábaných výrobkov a výrobkov súvisiacich s vianočným obdobím. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program a výstava betlehemov.
Záujemcovia o predaj svojich výrobkov a ukážku svojho betlehemu sa môžu prihlásiť u Lucie Orávikovej (0908 097 624, oravikova.lulu@gmail.com) do 27. novembra 2019.
Obecný úrad si vyhradzuje právo výberu predajcov z dôvodu zabezpečenia rozmanitosti sortimentu!

Oznam MUDr. Krišťákovej Daniely

Počas dlhodobej neprítomnosti MUDr. Krišťákovej zastupuje MUDr. Chovanec do 31.12.2019 v ambulancii v Zdravotnom stredisku Prečín. V dňoch od 21.10.2019 do 31.10.2019 zastupuje MUDr. Guniš v Brojo centre oproti železničnej stanici. Od 1.1.2020 prevezme ambulanciu MUDr. Marcinková

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide