Výzva na dodržiavanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecný úrad  v Prečíne obdržal Oznámenie o porušení VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom, v ktorom sa jednalo o vytváranie nepovolených skládok na brehu vodného toku Domanižanka.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prečín sú pôvodcovia odpadu povinní  odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť  na vlastnom pozemku  odviezť na dočasné miesto uloženia odpadu – priestranstvo pri kultúrnom dome.

Obecný úrad v Prečíne vyzýva tých občanov, ktorí majú pozemky pri vodných tokoch, aby tam nevytvárali rôzne nepovolené skládky a udržiavali poriadok.

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  24.10.2018  t.j. v streda od 16.00 hod do 16.20 hod. sa na parkovisku pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym  programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2018 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:   Príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

                    FSk Limboráčik, žiaci ZŠ

                    Heligonkárska skupina Moštenskí Pajtáši

 

 

 

Šarkaniáda 2018

Milé deti,

animátori Vás pozývajú na Šarkaniádu 2018 dňa 27.10.2018  (sobota) o 15,00 hod. pri farskom kostole. Každý si prinesie svojho šarkana a pôjdeme ich spolu púšťať. Nezabudnite sa vhodne obliecť.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

Upozornenie – MEGAWASTE SLOVAKIA, spol. s r.o.

MEGAWASTE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vývozca separovaného odpadu v našej obci upozorňuje občanov, aby na separovaný odpad používali výlučne transparentné (priesvitné) vrecia, ktoré sú dostupné na obecnom úrade.

Zároveň Vás upozorňujú, že od 01.11.2018 budú vyvážať len odpad v transparentných (priesvitných) vreciach. Pristupujú k tomuto kroku kvôli tomu, aby hneď pri vývoze mohli identifikovať odpad, ktorý nemožno pokladať za separovaný.

Limbora v Prahe

Členovia folklórnej skupiny Limbora Prečín vystúpia aj vďaka podpore obce Prečín s muzikou, piesňami, tancami a svadobným pásmom v sobotu 13. októbra na podujatí ˝Zaspievaj si ľudovku˝ v Slovenskom dome v historickom centre Prahy. 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide