Rekonštrukcia sobášnej miestnosti

Sobášna miestnosť je v prevádzke od roku 1989. Je využívaná najmä
Matričným, úradom, sú v nej poriadané civilné sobáše, akcie ZPOZ-u ako
uvítanie detí do života, pripomienkové sobáše: strieborné, zlaté, diamantové,
stretnutia s dôchodcami, zraz rodákov a iné kultúrne a spoločenské akcie obce.
Obec ju využíva aj ako galériu pre výstavy. Využíva ju aj FS Limbora. Slúži ako
reprezentačná miestnosť obce.

V roku 2018 bola obci Ministerstvom financií SR pridelená dotácia na
„Rekonštrukciu sobášnej miestnosti v kultúrnom dome v Prečíne na kapitálové
výdavky“ vo výške 10000,-Eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2019 v plnej výške.
Spoluúčasť obce bola 4204,20 Eur. Boli vymenené staré tridsaťročné okná za
plastové ( 4770,89€), bola zrekonštruovaná elektroinštalácia (1290,65€),
podhľadové stropy zo sadrokartónu a vymaľovanie priestorov (3203,66€ ),
podlaha bola vymenená za plávajúcu (1086,38 €) a sčasti za keramickú
(2004,62). Bolo zakúpené aj nové ozvučenie. (1800€). Opravený obklad (48€)

Rekonštrukciou sobášnej miestnosti sa výrazne zlepšili podmienky
a estetický vzhľad. Výmenou okien sa zabráni tepelným únikom, čím sa znížia
náklady na vykurovanie. Veríme že bude slúžiť nielen pre občanov obce Prečín
ale aj pre okolité obce, nakoľko pod matričný úrad Prečín patria aj okolité obce
ako Bodiná a Počarová.

Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci
vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že stromy sú v blízkosti hlavného vstupu na cintorín
a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko , že
padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu.

Anton Lagíň
starosta obce

Upovedomie o začatí konania

Oznam – predvianočné stretnutie

Obecný úrad Prečín pripravuje pre svojich občanov predvianočné stretnutie spojené s predajom ručne vyrábaných výrobkov a výrobkov súvisiacich s vianočným obdobím. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program a výstava betlehemov.
Záujemcovia o predaj svojich výrobkov a ukážku svojho betlehemu sa môžu prihlásiť u Lucie Orávikovej (0908 097 624, oravikova.lulu@gmail.com) do 27. novembra 2019.
Obecný úrad si vyhradzuje právo výberu predajcov z dôvodu zabezpečenia rozmanitosti sortimentu!

Oznam MUDr. Krišťákovej Daniely

Počas dlhodobej neprítomnosti MUDr. Krišťákovej zastupuje MUDr. Chovanec do 31.12.2019 v ambulancii v Zdravotnom stredisku Prečín. V dňoch od 21.10.2019 do 31.10.2019 zastupuje MUDr. Guniš v Brojo centre oproti železničnej stanici. Od 1.1.2020 prevezme ambulanciu MUDr. Marcinková

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide