Regionálna veterinárna a potravinová správa – oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove s ohľadom na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 16 ods. 1, 7  žiada občanov nahlásiť počet chovov na obecnom úrade /meno, priezvisko, adresa, počet ošípaných/ do 27.11. 2018.

ZBER ELEKTROODPADU

Obecný úrad v Prečíne oznamuje, že od 15.11.2018 do 19.11.2018  sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektronický odpad môžete zvážať do dvora pri  kultúrnom dome v Prečíne.

Medzi elektronický odpad patrí:

Chladničky, mrazničky,  práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače,  televízory, videá, rádia, vŕtačky, kalkulačky, počítače, tlačiarne, a iné.

Staré elektrospotrebiče musia byť kompletné, nesmú byť rozobraté.

 

 

Výzva na dodržiavanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecný úrad  v Prečíne obdržal Oznámenie o porušení VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom, v ktorom sa jednalo o vytváranie nepovolených skládok na brehu vodného toku Domanižanka.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prečín sú pôvodcovia odpadu povinní  odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť  na vlastnom pozemku  odviezť na dočasné miesto uloženia odpadu – priestranstvo pri kultúrnom dome.

Obecný úrad v Prečíne vyzýva tých občanov, ktorí majú pozemky pri vodných tokoch, aby tam nevytvárali rôzne nepovolené skládky a udržiavali poriadok.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide