Oznam o prerušení prevádzky MŠ Prečín

Riaditeľstvo MŠ v Prečíne oznamuje rodičom, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí   sa      po konzultácii s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici prerušuje prevádzka materskej školy od 25.1. do 31.1.2017.

Prevádzka bude opäť otvorená od 1. februára 2017.   

Oznam

Obec Prečín v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017:zmeny vo vlastníctve pozemkov a stavieb(kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie… v období od 01.01.2016 do 31.12.2016)

zmeny v oblasti dane za psa,

aby  do 31.januára 2017 a podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa.

Občania, ktorí budú žiadať o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musia predložiť žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a  doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku do 31. marca 2017.  Doklady musia byť v slovenskom jazyku!

Doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku: – potvrdenie od zamestnávateľa, s výnimkou poplatníkov denne dochádzajúcich,

– potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa),

– potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie zamestnávateľa (SR) o

výkone práce poplatníka v zahraničí,

– potvrdenie o pobyte v zahraničí,

– potvrdenie o ubytovaní v zahraničí,

– iný relevantný doklad

– potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby     zdravotnejstarostlivosti,

– potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

– potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,

– potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody.

–  potvrdenie, že sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za komunálny   odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu, alebo oprávnenia užívať  nehnuteľnosť.

Žiadosť o zníženie -odpustenie poplatku za odpad

Káblová televízia – oznam

Spoločnosť KATES – prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu v obci Prečín v súvislosti s prechodom televíznych staníc do systému vysielania DVB-C doporučuje účastníkom TKR, aby si nanovo preladili televízne prijímače.

V prípade, že po preladení televíznych prijímačov sa Vám nepodarí nastaviť televízne stanice, obráťte sa na prevádzkovateľa –  KATES na tel. č.: 43273310902 655 565 alebo na OÚ Prečín.

Po dohode pracovníci navštívia domácnosti a pomôžu preladiť televízne prijímače, alebo navrhnú spôsob riešenia.

Zároveň, Vám oznamujeme, že sa zvyšuje mesačný poplatok od februára 2017 za prevádzku TKR na sumu 5,90 € pre platiacich cez SIPO a 5,50 € pre platiacich v hotovosti a cez účet (v zmysle bodu č.7 Dodatku k Zmluve na zriadenie a prevádzkovanie televízneho a káblového rozvodu v obci Prečín).

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide